Vedlikehold av pussede teglsteinsfasader

Oppussing og vedlikehold av de eldre pussede teglsteinsfasadene, bør utføres med riktige metoder og materialbruk. 

Vedlikehold av pussede teglsteinsfasader - murgårder i OsloPussede teglsteinsfasader kan være krevende og kostbare å vedlikeholde. For å få gode og varige resultater, er det viktig at planlegging, utførelse og oppfølging gjøres på riktig måte. Vi ser at de fleste skadene på teglsteinsfasadene er forårsaket av fukt og vanninnsig. Årsakene kan være fra nedbør, vanninnsig fra grunnen, damptrykk innenfra, overflatevann som ikke blir ledet bort fra bygningen, dårlig drenering, eller lekkasjer fra tak og takrenner.

Fasader utsettes for mye fuktighet, og når det i tillegg er brukt moderne og tette materialer, så oppstår det problemer med at vannet ikke fordamper og at fuktigheten blir værende inne i konstruksjonen. Moderne bruk av de eldre murbygningene gir også nye utfordringer med hensyn til fuktproblemer. Vi har det generelt varmere inne, vi dusjer ofte og tørker tøy inne i leilighetene.

I tillegg er det satt inn nye tette vinduer, samtidig som det også er tettet og isolert innvendig. Dette fører til at ytre del av ytterveggene blir kaldere og fuktigheten ikke tørker opp like lett som tidligere. Det blir stor belastningen på veggene som gir en stor fare for frostsprengning av teglsteinen og råteskader i trekonstruksjonene.

Generelt fører fukt og vanninnhold i veggene til disse skadene. 

  • Utvasking av bindemiddelet i mørtelen.
  • Saltutslag – trykk fra saltkrystaller blir trukket inn i murveggen og vasket ut med vannet. Dette fører til at det oppstår
    bom i pusslaget, avskalling av murflak og forvitring av mur.
  • Frostsprengning med avskalling av tegl og/eller puss.
  • Alge og mosevekst, samt spredning av sopp.
  • Råteskader i trekonstruksjoner.
  • Fuktgjennomslag på innervegger og gulv.

Materialvalg: Byggebransjen har i flere tiår vært preget av ukritisk tillit til nye materialer, som i ettertid har vist seg ikke å holde mål i samspill med de gamle materialene. Dette har ført til store skader på mange av de gamle pussede teglsteinsfasadene. En vanlig murgård er murt i teglstein, som er brent på lav varme. Teglsteinen er relativt porøs og kan være utsatt for frostsprengninger hvis den eksponeres for fuktighet. Det var derfor viktig at teglen fikk et beskyttende lag med puss. 

Det er viktig at teglsteinen, pussen og malingen virker godt sammen og tåler bevegelse. Ved endringer i temperatur og fuktighet kan fasadematerialene krympe eller utvide seg. Hvis de ulike komponentene ikke følger hverandre og har samme styrke, så oppstår det lettere skader på fasaden. En annen viktig egenskap som kjennetegner god puss og riktig maling, er at den er diffusjonsåpen. Selv om fasadeveggene blir våte, så tørker de raskt opp igjen. Kalkpuss og kalkmaling er fleksible og diffusjonsåpne materialer, og det beste valget for murgårdsfasadene. NB! Kalkpuss kan ikke benyttes på flater som er malt med olje, plast eller sementbasert maling.

Kravet til temperatur gjør at pussarbeidene må utføres i sommerhalvåret, og ikke for sent på høsten, eventuelt må
området hvor det er utført kalkarbeid holdes varmt i herdeperioden. Underlaget må ikke inneholde løs puss. Fugingen mellom mursteinene på de blottlagte stedene bør sjekkes, eventuelt krasses ut og erstattes hvis fugene er svært porøse. Her må det benyttes kalkmørtel. Skadet teglstein byttes ut, og sprekker og sår utbedres før pussing. Selve utførelsen av pussingen og trekningene er avgjørende for et godt resultat. På dette stadiet er det svært viktig å bruke gode håndverkere, og at det legges ned ressurser i å lage sjablonger, så man får trekninger av god kvalitet. Dette har betydning for utseende, holdbarhet og for hvordan vannet føres nedover fasaden. 

Ofte er nedre del av sokkelen på fasadene det mest utsatte stedet med tanke på fuktproblematikk. Disse områdene må man regne med å reparere etterhvert som skadene oppstår, og det er viktig at disse reparasjonene blir utført med kalkmørtel og en diffusjonsåpen maling. Brukes en sementmørtel, vil resultatet føre til at fuktigheten trekker lenger opp, fordi den ikke slipper ut gjennom den tette sementpussen. Vannet trekkes oppover, veggen blir fuktigere, og faren for frostsprengning øker.

Valg av maling: Organiske malinger er ikke egnet til behandling av teglsteinsfasader. Resultatet vil på sikt gi omfattende skader og store vedlikeholdsutgifter. Eldre murfasader skal kun males med mineralske malinger. Det kommer stadig nye malingsprodukter på markedet, som visstnok skal være både diffusjonsåpne og vannavstøtende. Men ved flere gangers behandling, så bygger det seg opp så tette og tykke malingslag, at de blir ødeleggende for de eldre fasadene. Byantikvaren er av den oppfatning at man bør være varsom med å drive forsøk med gamle murgårder. 

Malingsfjerning: De aller fleste murgårdene har siden 1970 og 1980-tallet blitt malt med tette, organiske malingslag som må tas bort. Det er viktig at all malingen fjernes, men det må utføres på riktig måte. Ved for hardhendt fjerning av de ytterste materiallagene, er det lett å skade underliggende puss og tegl, og gjøre disse mer vannsugende. Bruker man kjemiske rensemetoder, kan kjemikalier bli sittende igjen i fasaden og føre til misfarging, økt forvitring og begrensning i valg av behandlings- og vedlikeholdsmetoder senere. Høytrykkspyling med vann, og eventuelt slipemidler, kan føre til store skader på underliggende lag. Det anbefales å bruke en svak kjemisk malingsfjerner, som i kombinasjon med svakt høytrykk og skraping/børsting gir et godt resultat.

Enkle tiltak til rett tid kan hindre store og kostbare skader. Hvert år bør det utføres rens av takrenner og vask av fasadefremspring med vann og børste. Fasaden bør kontrolleres der ulike typer materialer ligger inntil hverandre på utsatte steder, og se etter om det har oppstått riss og lignende, særlig på vannrette og svakt skrånende murfalser og sålebenker. Sjekk at det ikke samler seg fuktighet inntil husveggen eller om det har oppstått fuktskjolder og sprekker i puss/murverk. Kontroller tilstanden på maling og treverk på vinduer og dører.

For mer informasjon om kalkpuss fasader klikk her

Ønskes mer informasjon eller ønske om en befaring og gratis pristilbud!
Kontakt oss på e-post: post@norentreprenor.no eller ring oss direkte.

Laila Jensen tlf. 994 80 798

Cato Oddsett tlf. 900 88 104

Geir Hopland tlf. 901 74 420

Vi bygger på KOMPETANSE, KVALITET OG TILLIT!