Etterisolering og enøk tiltak i sameie og borettslag.

Etterisolering av fasader, dør og vindusutskifting, gir store besparelser i energiforbruket. I tillegg får dere en langt bedre bomiljø ved at trekk og kuldebroer forsvinner.Etterisolering av fasade

De fleste sameier og borettslag har et enormt potensial for energisparing. I de siste årene har vi sett en økende trend med å utføre etterisolering og andre enøk tiltak. Et godt isolert bygg forbruker ca. 20% av energien som går med til å varme opp et vanlig bygg uten spesielle tiltak. Isolering er den viktigste faktoren når et energieffektivt hus skal bygges. Isoleringen kan redusere energiforbruket med inntil 75%, som innebærer ca. 460 millioner tonn karbondioksid (CO2) per år. 

Etterisolering av fasade gir også disser fordelene: 

  • Redusering av forurensningen
  • Redusering av støy 
  • En økt brannbeskyttelse
  • Mindre fuktproblemer

Skal dere allikevel gjennomføre en oppussing av fasaden, anbefaler vi å utføre etterisolering samtidig. De ekstra kostnadene dette utgjør, blir etter få år dekket gjennom energisparingen. I tillegg får dere tettet alle luftlekkasjer ved etablering av ny vindtetting, kuldebroene forsvinner og alle skader i ytterveggene blir reparert.  

Typiske kuldebroer er gjennomgående metallprofil i vindu, ubrutt betong gjennom bygningskonstruksjonen eller hull i isolasjonslaget. Når isolasjon legges riktig, unngår man kuldebroer. I tillegg blir det mindre risiko for kondens på innvendige overflater og dermed mindre fare for muggsopp dannelser.

Nye bygg er ikke nødvendigvis godt isolert, dette skyldes at byggeforskriftene angir et minimumskrav. I tillegg ser vi at mange boliger i dag har byggefeil som gir fukt- og råteskader. I tillegg til tykkelsen på isolasjon er utførelsen av arbeidet med tett dampsperre og god vindtetting også svært viktig.

Ulike byggemetoder krever ulike metoder for etterisolering og tilpasses for hvert enkelt bygg.

For å redusere utslippene og nå de nye klimamålene, så må vi ta i bruk bedre teknologier innenfor forvaltning og utvikling av den eksisterende bygningsmassen. Energiprosjekter med helhetlige løsninger bidrar til dette, og Enova er opptatt av å gi støtte til disse prosessene.  
 
Enova gir økonomisk støtte til borettslag, sameiere og gårdeiere som investerer i beste tilgjengelige teknologi, innen energireduserende løsninger og legger om fra fossile til fornybare energikilder.

Enova tilbyr også kartleggingsstøtte for eksisterende bygg. 

For yrkesbygg er støttebeløpet maks. 1 krone pr. kvadratmeter oppvarmet bruksareal, med en øvre grense på 500 000 pr. søknad. For borettslag og boligsameier beregnes støtten ut fra antall boenheter som skal kartlegges.

Enova kan gi støtte til en helhetlig kartlegging av energitiltak hos dere. Gjennom kartleggingen får styret en bedre oversikt over energitiltakene og hvor lønnsomt det vil være å gjennomføre dem. Dere får et bedre beslutningsunderlag og det blir enklere å gjøre de riktige investeringene.

Etter kartleggingen kan styret søke støtte til investeringer for gjennomføring av tiltak gjennom programmet – Støtte til eksisterende bygg.

Ønskes mer informasjon eller ønske om en befaring og gratis pristilbud!
Kontakt oss på e-post: post@norentreprenor.no eller ring oss direkte!

Laila Jensen tlf. 994 80 798

Cato Oddsett tlf. 900 88 104

Geir Hopland tlf. 901 74 420

Vi bygger på KOMPETANSE, KVALITET OG TILLIT!