Betongskader er et økende problem.

Årlig fører betongskader til betydelige kostnader både for borettslag, sameier, eiere av næringsbygg, garasjeanlegg og andre typer betongkonstruksjoner. 

Betong er er et allsidig materiale og et av de mest brukte byggematerialene i vår tid. Betongskader kan oppstå av forskjellige årsaker. Mange av betongskadene, skyldes manglende erfaring og kunnskap om ulike påkjenninger fra miljøet, og mangel på riktig vedlikehold. 

Betongskader - Betongrehabilitering av skadet betong

Har man oversikt over en konstruksjons tilstand er det enklere å iverksette beskyttende eller preventive tiltak før en skade oppstår. Vi anbefaler å utføre en jevnlig tilstandskontroll av bygget, for å få avdekket skjulte skader, og dermed sette igang tiltak i en tidlig fase. Dette har spart mange eiendomsbesittere for store kostnader.

Nedbryting av armert betong skjer enten ved at betongen brytes ned, ved at armeringen korroderer, eller ved en kombinasjon.

Betong brytes ned hvis den blir utsatt for påkjenninger den ikke er laget for å motstå. Det kan være mekaniske påkjenninger, frost eller kjemiske reaksjoner med stoffer som er i eller kommer i kontakt med betongen. Hvis armeringen begynner å ruste, skyldes dette nesten alltid enten karbonatisering eller kloridinntrengning. 

Karbonatisering er karbondioksid i luften som trenger inn og forsurer betongen, og klorider er salter som trenger inn i betongen. 

Armeringen ligger beskyttet inne i betongen. Denne beskyttelsen virker av to grunner. Den ene grunnen er at betongen i stor grad hindrer vann å komme inn til armeringen. Den andre grunnen er at betong er svært basisk, med en pH-verdi på 11-13, og danner derfor en beskyttende oksidfilm på ståloverflaten.

Moderne betongkonstruksjoner av god kvalitet, kan stå i 50-200 år uten noen form for vedlikehold av betydning. Men hvis betongkvalitet som er brukt er uegnet i det miljøet konstruksjonen står, eller har gitt konstruksjonen en uheldig utforming, kan trenge omfattende vedlikehold eller riving allerede etter 20-30 år.

Garasjeanlegg er spesielt utsatt, og nye anlegg er ofte oppført med hulldekkelementer, som er svært sensitive for salter, da det er benyttet forspent armering i disse. Mange er ikke klar over dette og utfører dermed ikke de nødvendige tiltakene for å hindre at salter trenger ned i elementene. 

Betongskader er som regel ikke lette å oppdager, og det kan gå mange år før skaden oppdages, og da er ofte konstruksjonene svekket. Har disse skadene kommet langt, risikerer man at konstruksjonen bryter sammen eller at deler av betong løsner og faller ned. Dette kan utgjøre en fare for skader på mennesker eller materiell.         

Ved utbedring av betongskader er første trinn å kartlegge årsaken til skaden og tilstanden til konstruksjonen.

Når vi ser rustutslag eller vet at konstruksjonen er utsatt for klorider på grunn av for eksempel vegsalting, bør det gjøres mer enn en visuell undersøkelse. Det er viktig å sjekke hvor dypt armeringen ligger i forhold til karbonatiseringsdybde og/eller innhold av klorider. En befaring gir i tillegg viktig kunnskap om konstruksjonen, hvilke typer belastninger den er utsatt for og i hvilken tilstand den er i. Når skaden og konstruksjonen er kartlagt, kan vi velge løsning for utbedring.

Ønskes mer informasjon eller gratis befaring og pristilbud!
Kontakt oss på e-post: post@norentreprenor.no eller ring oss direkte.

Laila Jensen tlf. 994 80 798

Cato Oddsett tlf. 900 88 104

Geir Hopland tlf. 901 74 420

Vi bygger på KOMPETANSE, KVALITET OG TILLIT!