Betongreparasjon og rehabilitering av betongkonstruksjoner kan gjøres på flere forskjellige måter!

Betongskader kan være vanskelige å oppdage. Det er derfor viktig at det gjennomføres jevnlige tilstandskontroller, slik at skader kan utbedres på et så tidlig tidspunkt som mulig. Hvis skadeomfanget er stort, kan dette forhindre at konstruksjonen bryter sammen.

Utbedring av betongskader bør ikke igangsettes uten at det i forkant er gjennomført en grundig tilstandsanalyse. Det er viktig å kartlegge skadeårsakene, vurdere skadeomfanget og konsekvensene av skadene. 

Valget av reparasjonsmetode er avhengig av både skadebildet, hvilken type betongoverflate det dreier seg om og eventuell puss- og overflatebehandling. Skadebildet kan også være forskjellig på ulike flater av samme byggverk. Skal man reparere skadet betong, er det i de fleste tilfeller snakk om omfattende inngrep i de opprinnelige materialene. Ofte innebærer en reparasjon for en stor del utskiftning av opprinnelige materiale til helt nytt. Dette er nødvendig for at byggverket skal kunne bevares i mange tiår fremover.
Det er samtidig viktig at en betongreparasjon, i tillegg til å forlenge byggverkets levetid, også ivaretar de kulturhistoriske verdiene,
som ofte materialiserer seg i konstruksjonenes uttrykk og tekstur.

Betongrehabilitering av skadet betong

Bildet over – Betongrehabilitering av Kringsjå Studentby i Oslo. Betongrehabilitering av utvendig bygningsmasse. Her var det mye skader i  betongen som ble fjernet. Skadene gikk inn til armeringsjernet flere steder, og er et vanlig problem på mur og betongkonstruksjoner. Årsakene til slike skader som oppstår er vanligvis forårsaket av fukt, porøs betong, dårlig utført fagarbeid og luftforurensning.

Generelt er det bedre og mer kostnadseffektivt å vedlikeholde en bygningsmasse jevnlig, enn å la bygningen forfalle frem til omfattende reparasjoner foretas. I antikvarisk sammenheng er jevnlig vedlikehold som oftest mer skånsomt med tanke på bevaring av opprinnelige materialer og overflater.

Mekanisk reparasjon er den vanligste metoden for å reparere betongskader som riss, bom og avskalinger.
Denne typen skader skyldes som regel rustsprengning på grunn av armeringskorrosjon. Metoden er basert på at man fjerner betongen der det er synlige tegn til skader, fjerner korrosjon på armeringen, påfører korrosjonsbeskyttelse på armeringen og støper på ny betong. Ofte suppleres mekanisk reparasjon av betongskader med andre metoder.

Et godt resultat er avhengig av at det benyttes riktige erstatningsprodukter. Reparasjonsmørtelen må ha tilnærmet samme mekaniske egenskaper som den eksisterende betongen. Det er derfor nødvendig å ta prøver for å finne frem til den opprinnelige materialsammensetningen, som sementtype og tilslagets type og fraksjonsstørrelse.

Elektrokjemisk reparasjon – Realkalisering, kloriduttrekk og katodisk beskyttelse er elektrokjemiske metoder som brukes til å stoppe eller forhindre armeringskorrosjon i betong. Metodene er aktuelle på konstruksjoner der mekanisk reparasjon vil føre til fjerning av store mengder betong, og dermed blir for omfattende.

Betongarbeider skadet betong

Realkalisering er en måte å øke pH-verdien i betongen på.
Metoden fører til at passivfilmen på armeringsjernet reetableres og opprettholdes.

Elektrokjemisk realkalisering gjennomføres ved at man etablerer et likestrømsfelt mellom en midlertidig anode og armeringen. Anoden, for eksempel et elektrodenett, monteres på betongoverflaten og begge deler sprøytes med en høyalkalisk fibermasse blandet med vann. Deretter settes likestrøm på nettet og armeringen. Den påtrykte spenningen mellom elektrodenettet og armeringen transporterer alkalier inn i betongen. Tilførselen av alkalier i betongen sørger for en permanent pH-verdi på 10,5-11,5.

Elektrokjemisk realkalisering tar normalt 3 til 10 dager, og betongen har da fornyet levetid. Etter behandlingen fjernes fibermasse, elektrodenett og tekniske installasjoner, og metoden medfører dermed ingen endring på den opprinnelige overflaten. Dette gjør at metoden egner seg godt til fredete betongkonstruksjoner.

Kloriduttrekk er en metode som senker kloridinnholdet og hever pH-verdien i betongen.
Metoden går ut på at det etableres et likestrømfelt mellom en midlertidig anode og armeringen. I likhet med elektrokjemisk realkalisering sprøytes den midlertidige anoden og betongoverflaten med høyalkalisk fibermasse blandet med vann. Strømfeltet gjør at klorider føres ut av betongen. Rundt armeringsstålet dannes en høyalkalisk- og kloridfattig sone som reetablerer passivfilmen og korrosjonsbeskytter armeringen. pH-verdien kan komme opp mot 16 rundt armeringsstålet.

Behandlingen tar 4 til 10 uker, og betongen har da fornyet levetid. Anoden, fibermassen og de elektriske installasjonene fjernes etter behandlingen, og metoden medfører dermed ingen endringer på betongoverflaten.

Katodisk beskyttelse er en metode som hindrer korrosjon av armeringsjernet.
Systemet innebærer at en ekstern anode monteres på betongkonstruksjonens overflate, og at den kobles til armeringen via en strømkilde. Armeringen blir da negativt ladet, noe som hindrer at armeringen korroderer. Likestrømtilførselen er kontinuerlig og styres i et styringssystem. Katodisk beskyttelse er dermed en permanent elektrisk installasjon som gir kontinuerlig kontroll og krever regelmessig overvåkning.

Katodisk beskyttelse er best egnet på betongkonstruksjoner der armeringskorrosjon skyldes klorider.

Ved utførelse av betongrehabilitering benytter vi anerkjente produkter for riktig overflatebehandling, som i etterkant gir varig beskyttelse av betongen mot nedbrytelse og fuktskader.

Våre referanser:

Kringsjå Studentby utvendig betongrehabilitering
Kronprinsensgt. 9 fuktsikret og utført betongrehabilitering av garasjeanlegg .
Fürstveien sameie fuktsikret garasjeanlegg.
Camilla Collettsvei 16 sameie betongrehabilitering av balkonger .
Østre Akervei 95 fuktsikret, betongrehabilitering av kontor og lagerbygg .
Stortorvet 3  fuktsikret og betongrehabilitering av kontor og forretningsbygg.
Skovveien 29 sameie betongrehabilitering, balkong og fasadeoppussing.

Ønskes mer informasjon eller gratis befaring og pristilbud!
Kontakt oss på e-post: post@norentreprenor.no eller ring oss direkte.

Laila Jensen tlf. 994 80 798

Cato Oddsett tlf. 900 88 104

Geir Hopland tlf. 901 74 420

Vi bygger på KOMPETANSE, KVALITET OG TILLIT!