Betongrehabilitering bør utføres i et tidlig stadium.

Mur og betongskader på fasader, balkonger, garasjeanlegg øker i omfang ved utsettelse av rehabilitering. Betongskader kan ofte være vanskelig å oppdage. Vi ser at når skadene blir synlige eller ved at betongbiter faller ned fra fasader og balkonger kan i endel tilfeller konstruksjoner allerede være svekket.

Har man problemer med mur eller betongbiter som faller ned foretar vi raskt en renskning eller nedhugg, og fjerner løse deler inntil en betongrehablitering blir utført. Dette er et tiltak vi kan anbefale og som ivaretar forskriften om internkontroll og sikrer at ingen blir skadet. Samtidig utføres en kartlegging og risikoanalyse i forhold til andre tiltak.

Betongarbeider skadet betong

Det er ikke bare eldre bygninger som har problemer med skadet betong og murpuss. Løs betong og murpuss både som følge av rust på armeringen og etter montasjefeil på nye bygg er også vanlig.

Det er viktig å foreta tilstandskontroll med jevne mellomrom, også på betongkonstruksjoner uten synlige skader. Her kartlegges det om det er rust på armering, skadeomfang og årsaker til mur og betongskader.

Vi utfører betongrehabilitering av:

  • Garasjeanlegg
  • Fasader
  • Balkonger
  • Svømmehaller
  • Andre mur og betongkonstruksjoner

Etter en tilstandskontroll eller befaring kan man utføre preventive tiltak og begrense den videre skadeutviklingen på konstruksjonen. Vi i NOR entreprenør har høy kompetanse og lang erfaring innen betongrehabilitering og preventive tiltak.

For gårdeiere, sameiere og borettslag er det viktig å tenke over Plan- og bygningsloven og internkontrollforskriften. Som gårdeier skal eier/styret sørge for at byggverk og installasjoner som omfattes av denne loven og forskriftene holdes i slik stand at fare eller vesentlig ulempe ikke oppstår for person eller eiendom, og slik at det ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene.

Eier/styret skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette må dokumenteres. Eier/styret har et ansvar for å påse at bygningene er i sikker stand og kan blir holdt ansvarlig ved en ulykke der forskriftene ikke fulgt.

Vi har gode Garantiordninger iht. Norsk Standard. God Intern og Kvalitets-sikringssystem, HMS, SHA og FDV rutiner.

Ønskes mer informasjon eller ønske om en gratis befaring eller tilstandsrapport.
Kontakt oss på tlf. 22 57 83 60 eller e-post: post@norentreprenor.no

Laila Jensen tlf. 994 80 798

Cato Oddsett tlf. 900 88 104

Geir Hopland tlf. 901 74 420

Vi bygger på KOMPETANSE, KVALITET OG TILLIT!

Betongarbeid